Forsiden

Vennskapsgruppa

Nyhetsarkiv

Styret

Lenker

Kontakt
Vennskap Tromsø - Gaza ble stiftet 29. mai 2006, men har en forhistorie som strekker seg tilbake til 2003. Vedtektene inneholder bestemmelser om formål og beslutningsprosesser. Den første paragrafen er formålsparagrafen:

Vennskap Tromsø - Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme:
     - Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza
     - Gjensidig sosial- og kulturell kontakt mellom de to byene
     - Økt kunnskap om situasjonen i Palestina og Gaza

Medlemskap.

Enkeltpersoner, bedrifter, skoler, institusjoner, lag og organisasjoner kan bli medlem i Vennskap Tromsø - Gaza. Årskontingenten er 100 kr. for enkeltpersoner, og 200 kr. for bedrifter, skoler etc. [Kontingentinnbetaling]

Gaza ble Tromsøs vennskapsby i år 2001.

Da vedtok kommunestyrene at Gaza og Tromsø skulle være offisielle vennskapsbyer.

Foto: Tone Lein, Tromsø kommune

Sommeren 2001 var ord­fører Herman Kristof­fersen og vara­ord­fører Pia Svens­gaard i Gaza og under­tegnet en venn­skaps­avtale.

Bildet er fra Gaza, der vara­ord­fører Nasri Khayal fra Gaza under­streker vennskaps­av­talen i et hånd­trykk med Tromsø­ordføreren.

Etter dette har det vært noe kontakt, det har vært disku­tert ulike sam­arbeids­prosjekter, men det har ikke vært så mye konkret sam­arbeid på kommune­nivå, før kommunen som­meren 2006 arrang­erte inn­samlings­aksjon til protese­verkstedet i Gaza. I september 2006 reiste Magne Amundsen fra ungdoms­huset Tvibit til Gaza, og det diskuteres nå ulike sam­arbeids­prosjekter.

I april 2003 tok blant andre Palestinakomiteen i Tromsø initiativ til et internasjonalt seminar der en diskuterte vennskapssamarbeidet. Før dette møtet ble det skrevet brev til en rekke lag og organisasjoner, der en ba om innspill og samarbeid, uten at en fikk mye respons i forhold til dette.

Som et resultat av internasjonalt seminar var det en del som ønsket å danne en Vennskapsgruppe: Vennskap Tromsø - Gaza. Gruppa ble opprettet med et interimsstyre i juni 2003.

Hva har skjedd siden dette?

I september 2003 samarbeidet vi i Vennskap Tromsø - Gaza med ei vennskapsgruppe som jobber i forhold til Xela i Guatemala, og Redd Barna som jobber i forhold til Murmansk, om å invitere ungdom fra disse tre byene til Tromsø. Byene er blant Tromsø kommunes offisielle vennskapsbyer. Her møtte de ungdom fra Tromsø. Dette var en del av det store arrangementet Verden i Tromsø - Tromsø i Verden. Vi utvekslet ideer og erfaringer, og opplevde vennskap. Det ble også diskutert videre samarbeidsprosjekter.

Vennskap Tromsø- Gaza meldte seg inn i Vennskap Nord-Sør som er en norsk organisasjon for vennskapssamarbeid. Vennskap Nord-Sør får støtte fra NORAD, noe som gir oss mulighet for å søke på ulike støtteordninger. Vennskapsgruppa hadde ikke før dette hatt egne midler, noe som begrenset aktiviteten.

Vi fikk i 2004 noe informasjonsstøtte fra Vennskap Nord-Sør og vi valgte blant annet å bruke disse pengene på deler av et filmprosjektet som Anniken Hoel startet opp i Gaza. Her møtte hun unge filmskapere som ønsket å bruke film til å beskrive sin situasjon. Anniken har vært flere ganger i Gaza og blant annet arrangert work-shops. Anniken Hoel har tilknytning til filmmiljøet på ungdomshuset Tvibit, og vi ønsket å opprette kontakt mellom disse miljøene.

I 2005 fikk vi noe mer penger i kulturstøtte, og valgte å bruke en del på å videreføre filmprosjektet. Mesteparten av midlene ble brukt på et kulturprosjekt i regi av Blandakoret Nordaførr. De opprettet kontakt med musikere i Gaza og fikk oversatt og arrangert palestinsk musikk for kor. Høsten 2005 hadde koret besøk av leder for musikkskolen i Gaza, Ibrahim Al Najjar, og Rola Bkheet som er musiker og sangsolist. Ibrahim og Rola hadde også møter med bl.a. musikkskolen og konservatoriet i Tromsø. Våren 2006 arrangerte Nordaførr to konserter med palestinsk musikk, og de samarbeidet med Anniken Hoel om bruk av film fra Gaza. Med under konserten var også de palestinske musikerne og solistene: Rola Bkheet, Ayman Abdo og Mando Al Soweisky.

I juni 2006 hadde vi besøk av de tre unge filmskaperne Nehal Nabil Nassef Afana, Badeira A.M. Sukkar og Ahmed Khaled Eleyan Al-Mashrarawi fra Gaza i forbindelse med Nordisk ungdomsfilm festival (NUFF). Festivalen valgte i år å ha fokus på Palestina, og vi var også med å bidra slik at de kunne invitere den palestinske filmskaperen Rashid Mashrawi til å være med under NUFF. Det ble laget kortfilmer, og ungdommene fra Gaza hadde også med seg film fra hjembyen sin.

Hva med selve vennskapsgruppa oppe i dette?

Vi hadde en langvarig interimfase fra 2003 til 2006, vi var relativt få folk, og utvikling av vennskapsgruppa som sådan ble prioritert lavt. Det har allikevel skjedd en god del, mye takket være at det er folk som engasjert og som ønsker å utvikle prosjekter. I 2006 er vi kommet i en fase der vi ser behovet for en bedre organisering, vi har fått midler fra Tromsø kommune, og vi vil jobbe for å bli synligere - slik at de som ønsker å jobbe med dette arbeidet i Tromsø kan vite at vi finnes. I mai 2006 fikk vi holdt stiftelsesmøte, bestemt vedtekter og valgt styre - endelig var interimfasen over.

Hva er vennskapsarbeid?

Vår nasjonale organisasjon Vennskap Nord- Sør, som nå er lagt ned, tenkte slik om vennskapsarbeid:

"Vennskapskontaktene arbeider ut fra en felles forståelse av at dersom man ønsker å oppnå en reell forandring i forholdet nord-sør kreves en aktiv deltakelse fra alle lag av befolkningen i et samfunn. Det gjelder så vel enkeltmennesket, lokalsamfunn og organisasjoner, som sentrale myndigheter og internasjonale organer.

Gjennom aktiv handling endrer vennskapssamarbeid våre holdninger til forholdet mellom landene i Nord og i Sør. Vennskapssamarbeid er direkte og gjensidig kontakt, og utveksling av erfaringer, mellom folk fra et lokalsamfunn i Nord og et tilsvarende samfunn i Sør". Vennskap gir kunnskap. Kjennskap og kunnskap gir forståelse.

Gjennom vennskapssamarbeid ønsker vi å være med på å bygge bro mellom land og kulturer. Vennskapskontaktene skal ikke være adopsjon av mennesker i nød, den tradisjonelle bistanden vil derfor ikke være det primære i dette arbeidet. Det sentrale i arbeidet er at det skapes nærhet og identifikasjon mellom mennesker med ulik religiøs, politisk og kulturell bakgrunn."

Vennskapsarbeid er altså noe annet en bistand. Vennskap bygger på en likevekt - at vi skal lære av hverandre. Når det er sagt er vi jo alle klar over at vi ikke står på lik linje for eksempel når det gjelder økonomi. Det betyr blant annet at vi må bidra mer på dette området dersom vi skal få til likeverdig samarbeid foreksempel gjennom utveksling.

I 2003 deltok vi på såkalte idebyttedager i regi av Vennskap Nord-Sør der tema var vennskap i krise og konflikt. Det var da spesielt fokus på Palestina. Viola Raheb, teolog fra Betlehem snakket da om vennskap i krisetider og hun sa blant annet: "I know that we all agree that in times of crises and conflict it is important to relate to friends. Maybe it is the most important time to relate to friends. Connecting to friends in crisis is about overcoming stigmatization, and remembering the human element of your friends. Look at your friends in crises not as victims or heroes, but as those who have a life, even in the midst of a very inhuman situation..."

Gaza er en utfordrende by å jobbe med - det betyr bare at vi må jobbe hardt å få gode samarbeidsrelasjoner. Ting tar tid. Og situasjonen har ikke blitt bedre i Gaza. Våre venner i Gaza er i en krise og trenger sine venner utenfra.

Hva tenker vi framover?

Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hva vi kan gjøre, hva vi kan samarbeide om. Samtidig ser vi og vi har også fått råd om at en bør konsentrere seg om noen områder og så kan en heller utvide etter hvert. Samarbeid tar tid og vi skaper ikke vennskap uten å bruke tid på det. Det er også viktig å ikke love for mye, gi forhåpninger om ting vi ikke klarer å følge opp.

Det finnes mange ideer for samarbeid. Skolesamarbeid, ulike kulturprosjekt. Vi har snakket om samarbeid i forhold til musikkfestivaler i vårt område. Hva med husflidsprosjekter, Glassblåsing, osv, osv?

Vi ser at godt samarbeid og godt vennskap trenger tid og folk. Vi snakker derfor om å arrangere en tur til Gaza når forholdene ligger til rette for det. Nordaførr håper på å kunne gjennomføre en konsert i Gaza. Kanskje reiser vi flere sammen? Det er lettere å være engasjert i noe en har opplevd eller sett selv.

Gaza er Tromsøs offisielle vennskapsby og kommunen må ta ansvar for den offisielle kontakten og vi kan samarbeide med dem. Kommunen jobber nå en del med hvordan det internasjonale arbeidet skal drives framover.

Samtidig mener vi at vennskap må bygges mellom folk, og derfor tror vi at det også er nødvendig med frivillig arbeid for at Tromsøs befolkning skal vite om å tenke på at de har venner i Gaza. Vi vil invitere alle med på et spennende arbeid!